Postupak po Vašem odštetnom zahtevu

Home  |  Postupak po Vašem odštetnom zahtevu
koMITeTlogo773756

postupakpovasemodstetnomzahtevu77356

Po prijemu Vašeg zahteva, naši eksperti odmah pristupaju stručnoj analizi Vašeg predmeta. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge potpisujete ugovor o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost. O svim detaljima naplate štete kako u vansudskim tako i u sudskim postupcima naše ljubazno osoblje blagovremeno će Vas obaveštavati i tako ćemo zajedno planirati  i dogovarati dalje aktivnosti.

Komitet za saobraćajne nezgode d.o.o. finansira ceo postupak nadoknade štete i u slučaju da uspešno ne realizujemo postupak naplate snosimo sve troškove postupka. Zato i Vi i mi imamo isti cilj, a to je da u što kraćem roku dobijemo što veću novčanu nadoknadu za saobraćajnu nezgodu koju ste pretrpeli. Tek sa realizacijom Vašeg zahteva i uplatom od strane osiguranja, garantnog fonda ili štetnika Vi pokrivate naše troškove poslovanja i isplaćujete ugovornu nagradu. Zato je rizik i odgovornost naplate Vaših potraživanja na nama.

Vaše zadovoljstvo je naš zajednički cilj i naša najbolja reklama.

Widget Image
Matični Broj: 21106356
PIB: 108988904
Poslovni Račun:
160-0000000429266-50
Widget Image